• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

OFERTA EDUKACYJNA

PRZEDSZKOLA NR 145 ,,CZTEROLISTNA KONICZYNKA"

 

W przedszkolu staramy się zapewnić naszym wychowankom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw moralno-społecznych.

W naszej codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej dbamy o:

- Rozwijanie dziecięcej kreatywności

- Różnorodną aktywność twórczą dziecka

- Zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym

- Możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko

- Interesujące zabawy i zajęcia prowadzone przez nauczycieli i instruktorów zajęć dodatkowych

 

PRZEDSZKOLE OFERUJE:

 

– różnego rodzaju imprezy i zabawy integracyjne na terenie placówki  Andrzejki, Mikołajki, Spotkania Wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Walentynki, Uroczyste powitanie pór roku, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka itp.),
– wspólne wykonywanie ozdób choinkowych i malowanie pisanek,
– integracyjne festyny i pikniki rodzinne na terenie przedszkola oraz w Powsinie,
– uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
– liczne atrakcyjne wycieczki,
– lekcje muzealne,
– przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne dla dzieci,
– udział w różnorodnych konkursach i przeglądach (muzycznych, plastycznych, teatralnych  itp.) organizowanych przez placówkę, inne przedszkola oraz instytucje poza przedszkolne,
– zajęcia otwarte dla rodziców,
– spotkania adaptacyjne dla dzieci 3 – letnich i ich rodziców,
– kiermasze świąteczne np. aukcja kart świątecznych wykonanych przez dzieci,
– przedszkole bierze czynny udział w akcjach charytatywnych np. Góra Grosza,
– zajęcia dodatkowe: rytmika, gimnastyka korekcyjna, język angielski, tańce, ,
– opiekę logopedyczną i psychologiczną.


PROGRAMY REALIZOWANE  W ROKU SZKOLNYM  2021/2022

 

,,PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO" . Wydawnictwo: MAC Edukacja. Autorzy:  Wiesława Żaba – Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

Program został opracowany w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2.  ,,DZIECIĘCA MATEMATYKA"  Autorzy:   Ewa Gruszczyk-Kolczyńska,  Ewa Zielińska

 Program „Dziecięca matematyka” został opracowany odpowiednio dla potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym. Zaprezentowany w programie szczegółowy wykaz treści z zakresu pojęć matematycznych wraz z komentarzami metodycznymi daje gwarancję właściwego i skutecznego wspomagania rozwoju dzieci, przygotowania każdego dziecka do dalszej edukacji, zapewnienia wyrównania szans edukacyjnych dzieciom o mniej harmonijnym rozwoju.

Program zawiera treści i propozycje metod wyzwalających aktywność dziecka, kształtujących jego postawy badawcze i wpływających na rozwój przyjaznego nastawienia do uczenia się i gromadzenia różnorodnych doświadczeń.

W program zawiera główne zagadnienia z zakresu pojęć matematycznych dostosowanych do możliwości percepcyjnych dzieci w wieku przedszkolnym.    

Program „Dziecięca matematyka” doskonale wykorzystuje możliwości i prawidłowości rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym. Pozwala mu działać, doświadczać, rozwiązywać problemy, wyciągać wnioski, przewidywać, cieszyć się z każdego dnia. Uczy logicznego myślenia i rozwija wyobraźnię. Pozwala dziecku rozpocząć przygodę z matematyką w łagodny i przystępny dla niego sposób.

3. “ZAUFAJ ZMYSŁOM - NAUCZANIE ZMYSŁOWE” - program własny, którego współautorką jest Anna Czapska (nauczycielka naszego przedszkola)  oraz Małgorzata Kociubińska 

Jest to program ćwiczący zmysły i wspomagający rozwój psychoruchowy dzieci. Jego celem jest przygotowanie dzieci do nauki w szkole. Zapobiega niepowodzeniom w nauce dzieci o nieharmonijnym rozwoju spostrzegania wzrokowego i słuchowego. Program kładzie nacisk na ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokowo-słuchową, usprawnianie umiejętności różnicowania i analizy różnych dźwięków. Jego zadaniem jest dotarcie do dzieci poprzez maksymalne wykorzystanie systemu wizualnego, audytywnego, i kinestetycznego. Nauczanie zmysłowe ma kształtować wrażliwość dzieci i pomóc im w przygotowaniu się do szkoły. Wzrost umiejętności w wieku 3 – 7 lat ma decydujący wpływ na dalsze życie. W szczególności na naukę szkolną. Domeną tego wieku jest poznawanie świata wszystkimi zmysłami. W swoim programie autorka kładzie więc największy nacisk na wzrok, słuch, dotyk, równowagę, węch i smak. Zajęcia i zabawy mają zapoznać dzieci z różnorodnością barw, kształtów, dźwięków i zapachów. Poprzez rozmaite ćwiczenia dzieci poprawiają integrację sensoryczną. Pozytywne nastawienie, zaangażowanie i motywacja dzieci pełnią kluczową rolę w programie. Zastosowanie wszechstronnych ćwiczeń o zróżnicowanym charakterze prowadzi do stymulacji wszystkich sfer rozwoju małego dziecka.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Dbając o wszechstronny rozwój naszych wychowanków, realizujemy cały szereg programów:
OFERTA PROGRAMOWA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o program

Program ,,Nasze Przedszkole” – Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska

 1. Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i treści nauczania opisanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
 2. Zawiera szczegółowe cele kształcenia i wychowania. Celem głównym edukacji przedszkolnej wg autorek programu jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń.
 3. Treści programu są zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Autorki skoncentrowały treści programowe wokół form aktywności dziecka i przyporządkowały im cele szczegółowe w zakresie:
 • aktywności społecznej
 • aktywności językowej
 • aktywności poznawczej
 • aktywności artystycznej
 • aktywności ruchowej i zdrowotnej.
 1. W programie określone zostały sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci oraz warunków, w jakich będzie realizowany. Treści edukacyjne zawierają zakresy tematyczne oraz szczegółowe umiejętności przewidziane dla trzech poziomów: dzieci młodszych (3-4 letnich), dzieci starszych (5- 6 letnich) oraz dzieci o szczególnie wysokim poziomie rozwoju. Każda z form aktywności ma też sprecyzowane oczekiwane osiągnięcia przedszkolaka w jej zakresie, które umożliwią dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej i sukcesu w realizacji obowiązku szkolnego.  
 2. Program zawiera propozycję monitorowania procesu edukacyjnego oraz rozwoju dziecka / przykładowe arkusze obserwacji/,
 3. Program jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

Dziecięca matematyka – Ewa Gruszczyk – Kolczyńska

 Program „Dziecięca matematyka” został opracowany odpowiednio dla potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym. Zaprezentowany w programie szczegółowy wykaz treści z zakresu pojęć matematycznych wraz z komentarzami metodycznymi daje gwarancję właściwego i skutecznego wspomagania rozwoju dzieci, przygotowania każdego dziecka do dalszej edukacji, zapewnienia wyrównania szans edukacyjnych dzieciom o mniej harmonijnym rozwoju.

Program zawiera treści i propozycje metod wyzwalających aktywność dziecka, kształtujących jego postawy badawcze i wpływających na rozwój przyjaznego nastawienia do uczenia się i gromadzenia różnorodnych doświadczeń.

W program zawiera główne zagadnienia z zakresu pojęć matematycznych dostosowanych do możliwości percepcyjnych dzieci w wieku przedszkolnym.    

Program „Dziecięca matematyka” doskonale wykorzystuje możliwości i prawidłowości rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym. Pozwala mu działać, doświadczać, rozwiązywać problemy, wyciągać wnioski, przewidywać, cieszyć się z każdego dnia. Uczy logicznego myślenia i rozwija wyobraźnię. Pozwala dziecku rozpocząć przygodę z matematyką w łagodny i przystępny dla niego sposób.

Nauczycielki naszego przedszkola są autorkami następujących programów własnych:

* Nauczycielka Anna Czapska jest współautorką programu: “Zaufaj zmysłom-Nauczanie zmysłowe”.

Jest to program ćwiczący zmysły i wspomagający rozwój psychoruchowy dzieci. Jego celem jest przygotowanie dzieci do nauki w szkole. Zapobiega niepowodzeniom w nauce dzieci o nieharmonijnym rozwoju spostrzegania wzrokowego i słuchowego. Program kładzie nacisk na ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokowo-słuchową, usprawnianie umiejętności różnicowania i analizy różnych dźwięków. Jego zadaniem jest dotarcie do dzieci poprzez maksymalne wykorzystanie systemu wizualnego, audytywnego, i kinestetycznego. Nauczanie zmysłowe ma kształtować wrażliwość dzieci i pomóc im w przygotowaniu się do szkoły. Wzrost umiejętności w wieku 3 – 7 lat ma decydujący wpływ na dalsze życie. W szczególności na naukę szkolną. Domeną tego wieku jest poznawanie świata wszystkimi zmysłami. W swoim programie autorka kładzie więc największy nacisk na wzrok, słuch, dotyk, równowagę, węch i smak. Zajęcia i zabawy mają zapoznać dzieci z różnorodnością barw, kształtów, dźwięków i zapachów. Poprzez rozmaite ćwiczenia dzieci poprawiają integrację sensoryczną. Pozytywne nastawienie, zaangażowanie i motywacja dzieci pełnią kluczową rolę w programie. Zastosowanie wszechstronnych ćwiczeń o zróżnicowanym charakterze prowadzi do stymulacji wszystkich sfer rozwoju małego dziecka.

* Nauczycielka Renata Reszka jest autorką programu edukacji językowej     “Od słowa do słowa”.

Nadrzędnym celem tego programu jest wspomaganie rozwoju językowego dzieci aż do osiągnięcia stanu gotowości językowej umożliwiającego dobry start szkolny. Program ten:
– budzi i rozwija przywiązanie do ojczystego języka,
– kształtuje doznania estetyczne – budzi wrażliwość na piękno i poprawność mowy,
– rozwija umiejętność uważnego słuchania,
– rozwija mowę jako czynność umysłową, związaną z całokształtem procesów intelektualnych,
– doskonali mowę komunikatywną w zakresie: poprawności pod względem artykulacyjnym, prawidłowych konstrukcji i form gramatycznych,
wzbogacania słownictwa oraz kompetencji komunikacyjnych np. technik żywego słowa, dialogu, – rozbudza w dzieciach świadomość językową,
– pozwala na poznawanie różnych form aktywności językowej w tym komunikacji niewerbalnej,
– rozwija kreatywny stosunek dziecka do języka mówionego, chęć poznawania go i badania, a także niwelowanie dysharmonii rozwojowych.
– kształtuje językową gotowość szkolną dziecka.
Program”Od słowa do słowa” uwzględnia właściwości rozwojowe oraz zainteresowania dzieci oraz umożliwia stymulowanie ich indywidualnego rozwoju i rozwijanie uzdolnień.

W codziennej pracy z naszymi dziećmi nauczycielki organizują proces wychowawczo-dydaktyczny i opiekuńczy dziecka, zaspakajają jego potrzeby
i zapewniają mu dobrą zabawę integrując różnorodne, sprawdzone w pedagogice przedszkolnej metody twórczego myślenia:

– Metody gimnastyki twórczej: Rudolfa Labana, Carla Orfa, Alfreda i Marii Kniessów, Weroniki Sherborne (Metoda Ruchu Rozwijającego), Paula Dennisona (Kinezjologia Edukacyjna).
– Metody stymulujące postawy i myślenie twórcze: techniki Celestyna Freineta, drama, metoda Pedagogiki Zabawy (zabawy ruchowe i tańce integracyjne), muzykoterapia, bajkoterapia,
– Metody wspomagające przygotowanie do nauki w szkole: Metoda Dobrego Startu (M.       Bogdanowicz), System Edukacji przez Ruch Doroty Dziamskiej,
– Metoda Iwony Majchrzak ,,Odimienna metoda nauki czytania”                                                – Metoda H. Tymichovej  ,,Przygotowanie do nauki pisania, ćwiczenia grafomotoryczne”    –  Metoda Integracji sensorycznej – A. Ayres                                                                                      – Metoda aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss.

FANTAZJE PLASTYCZNE – program p. Małgorzaty Adach
Zawarte w programie treści uwzględniają różnorodne techniki, które można zastosować w poszczególnych blokach tematycznych w powiązaniu z przerabianą tematyką ujętą w planach miesięcznych. Metody i formy pracy mają pobudzić twórczą aktywność plastyczną dziecka. Natomiast rolą nauczyciela jest dostarczenie bodźca do działania, pokazanie sposobu zastosowania danej techniki oraz właściwego użycia narzędzi.

CELE PROGRAMU
Program ma służyć:
stwarzaniu swobodnej, twórczej atmosfery,
rozbudzaniu wyobraźni i kreatywności,
wzbogacaniu przeżyć i doświadczeń dziecka z wykorzystaniem wszystkich zmysłów,
odkrywaniu własnych możliwości i umiejętności wyrażania siebie z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku – nieużytków typu gazety, rolki po papierze, tacki styropianowe, płyty CD itp..

Program edukacyjny CMC
Program edukacyjny CMC autorstwa Evy Scherer przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym (dla 4- , 5- i 6-latków). Badania naukowe dowiodły, że praca z ciałem, oparta na zmyśle dotyku działa bardzo pozytywnie na dzieci (masaż wykonywany przez dzieci). Korzyści są liczne, bo masaż:
– zmniejsza negatywny wpływ stresu na przyswajanie wiedzy,
– pomaga budować pozytywny obraz własnego ciała,
– redukuje nadpobudliwość,
– oswaja z dobrym dotykiem,
– korzystnie wpływa na rozwój empatii oraz inteligencji emocjonalnej.

Przedszkole pracuje w oparciu o Koncepcję Pracy Przedszkola “Ogród zmysłów – Naturalny plac zabaw”.
Główne cele tej koncepcji to:
1. Umożliwienie dziecku ekspresji doznań zmysłowych, spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu
(stosowana będzie szeroka gama metod aktywizujących poznawczo i zmysłowo).
2. Tworzenie warunków do doświadczeń wielozmysłowych w najbliższym otoczeniu dziecka (wzbogacona będzie oferta zajęć i zabaw w ogrodzie przedszkolnym).
3. Wspomaganie rodziców “zaradnego”, samodzielnego, odkrywczego i otwartego na świat dziecka.
4. Rozwijanie u przedszkolaków optymistycznych cech charakteru takich jak: samodzielność, zaradność, odporność emocjonalna, kreatywność, wiara we własne możliwości,
umiejętność współdziałania, empatia, otwartość.
W ramach realizacji koncepcji pracy przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 realizujemy roczny plan pracy “Odkrywamy i badamy żywioły  ” –  wielozmysłowe odkrywanie tajemnic natury poprzez zabawy wspierające świadome postrzeganie żywiołów z wykorzystaniem naturalnych praw dziecka – Gianfranco Zavalloni i zmysłów.

Inspirowanie do podejmowania samodzielnych działań z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

Głównym celem planu jest rozbudzanie u dzieci naturalnych zainteresowań przyrodą,  jej żywiołami oraz twórczych poszukiwań opierających się na nauczaniu czynnościowym.

W codziennej pracy z naszymi wychowankami przyświeca nam następująca wizja:
W atmosferze bezpieczeństwa i radości, stwarzamy dzieciom możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestnictwa w ciekawych zajęciach z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik oraz innowacyjnych rozwiązań aktywizujących zmysły. Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględniamy w swoich
działaniach potrzeby środowiska. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
Wszyscy przestrzegamy praw dziecka, dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

Zajęcia w Bibliotece w roku szkolnym 2018/2019 
– Systematyczna współpraca z Biblioteką Multimedialną przy ul. Tynieckiej 40
– Systematyczna współpraca z Biblioteką przy ul. Ludowej 4
– Spotkania autorskie – KONKURS RECYTATORSKI oraz warsztaty biblioteczne.
Głównym celem jest:
popularyzacja książki wśród najmłodszych, uświadomienie rodzicom i dzieciom, że książka: uczy, bawi i wychowuje oraz przygotowanie dziecka do roli aktywnego czytelnika.

Program wspomagający  “Program Efektywności Wychowania w Przedszkolu”  

Celem tego programu jest dokładne zaplanowanie działań nauczyciela, które:
– wspierają rozwój dziecka,
– stabilizują poczucie własnej wartości dziecka,
– zapobiegają ryzyku dysleksji,
– mają na uwadze podjęcie zadań kompensacyjno – korekcyjnych.
Ogromną zaletą tego programu jest integracja najbliższego środowiska wychowawczego dziecka, to jest rodziny i przedszkola, przy jednoczesnej, ścisłej współpracy specjalistów pracujących z dzieckiem – logopedy i psychologa. Dzięki temu możliwe jest stworzenie jednolitej, wszechstronnej strategii pomocy dziecku. Strategia ta obejmuje właściwe zorganizowanie środowiska edukacyjnego, przy włączeniu jako grupy wsparcia, grupy rówieśniczej dziecka oraz indywidualny program postępowania kompensacyjno – korekcyjnego dla dziecka z problemami:
– z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej,
– z zaburzeniami integracji sensorycznej,
– z zaburzeniami w schemacie własnego ciała,
– z zaburzeniami sprawności ruchowej i orientacji przestrzennej,
– o słabej sprawności manualnej,
– z zaburzeniami grafomotoryki,
– z zaburzeniami analizy i syntezy wzrokowej,
– z zaburzeniami analizy i syntezy słuchowej,
– z zaburzeniami słuchu fonematycznego,
– z problemami w czytaniu,
– zaniedbanych,
– niedowidzących,
– z zaburzeniami mowy – jąkanie,
– z mutyzmem selektywnym,
– z deficytami uwagi.
Program umożliwia monitorowanie rozwoju i funkcjonowania dziecka w grupie, pozwala na wczesne zdiagnozowanie trudności dziecka oraz podjęcie natychmiastowych działań kompensacyjno – korekcyjnych przez nauczyciela przedszkola.
Realizacja wszystkich założeń programu na pewno wpłynie na wyrównanie szans edukacyjnych dziecka, które jest objęte tym programem.
Nauczycielki także przygotowały programy dla dzieci zdolnych:
– dziecko uzdolnione werbalnie,
– dziecko bardzo sprawne ruchowo,
– dziecko uzdolnione plastycznie,
– dziecko uzdolnione muzycznie,
– dziecko o dużej wyobraźni przestrzennej.
Z programu można korzystać na co dzień, planując działania wychowawczo- dydaktyczne, niezmiernie ułatwia on codzienną, indywidualną pracę z naszymi wychowankami.

(16kB)

NAJWAŻNIEJSZE DLA NAS JEST, ABY NASZE PRZEDSZKOLAKI BYŁY:

– zdrowe i szczęśliwe,
– bezpieczne, wrażliwe i kochające,
– myślące i twórcze,
– otwarte i pewne siebie,
– preferujące prawdę i dobro.

Nasze Grupy

Grupa Kotki

Kotki

Grupa Sowy

Sówki

Grupa Misie

Misie

Grupa Słoneczka

Słoneczka

 

Grupa Sowy

Nasze osiągnięcia

Grupa Misie

Jadłospis

Grupa Słoneczka

Kalendarz

Grupa Dzwoneczki

Kącik urodzinowy

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram