Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 145 „Czterolistna
  Koniczynka”  z siedzibą w Warszawie 02 – 610 ul. Goszczyńskiego 17a reprezentowane
  przez dyrektorkę Krystynę Szymańską, która przetwarza dane w celu realizacji zadań
  ustawowych i statutowych;
 2. Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu jest Sławomir Duda, email:
  sduda.iod@dbfomokotow.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane i gromadzone w trybie art.6 ust.1 lit.c i art.9 ust.2 lit.g oraz art.6 ust.1 lit.a i art.9 ust.2 lit.a RODO w związku z ustawą – Prawo Oświatowe i Ustawą o Systemie Informacji Oświatowej;
 4. Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa;
 5. Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia oraz wniesienia sprzeciwu;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w Placówce oraz po tym czasie przez okres wskazany w odrębnych przepisach.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO;
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Oznacza to, że jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji pełnego procesu dydaktycznego.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowanej.