Słoneczka 2020/2021

ODDZIAŁ III

Słoneczka to przedszkolaki, które świetnie czują się w przedszkolu, do którego uczęszczają już trzeci rok. Pełnią funkcję prawdziwych gospodarzy – dbają o swoje przedszkole
i pomagają młodszym koleżankom i kolegom. Są ze sobą bardzo zaprzyjaźnione, nawiązują pierwsze przyjaźnie – te „na całe życie”. Zdobywają wiedzę i nowe umiejętności podczas zabaw i zajęć prowadzonych przez swoje nauczycielki p. Renatę i p. Milenę oraz instruktorów zajęć dodatkowych. Dzieci zwracają się do swoich pań z różnymi pytaniami dotyczącymi poznawanego otoczenia wokół nich, by uzupełnić wiadomości, poszukać wyjaśnień i potwierdzić swoje spostrzeżenia. Słoneczka chętnie dzielą się swoimi przeżyciami, opowiadają o swoich przygodach, które wydarzyły się w ich życiu poza przedszkolem. Nauczycielki poprzez metodę umów ze swoimi wychowankami uczą je zgodnego współdziałania w zespole dziecięcym. Dzieci bardzo lubią zajęcia plastyczne, z łatwością operują różnorodnymi materiałami i przyborami plastycznymi. Z wielkim zainteresowaniem chcą poznawać otaczający ich świat i pogłębiać swoje doświadczenia.

Kodeks grupy Słoneczek

Nauczycielki wspólnie z dziećmi uzgodniły zasady prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej w wyniku czego powstały   Kodeksy Grupowe lub Kodeksy Przedszkolaka. Zasady zostały przedstawione w ciekawej, obrazkowej formie. Kolorowe ilustracje sprawiają, że dzieci są zainteresowane poznaniem zawartych w kodeksie treści,  szybko kojarzą obrazek z konkretną zasadą. Obrazki przedstawiające zasady panujące w grupie, ułatwiają dzieciom zapamiętanie całego kodeksu. Dzieci zostały zapoznane z Kodeksem na początku roku szkolnego. Omówiono, jak należy zachowywać się w grupie rówieśniczej i przedstawiono poszczególne zasady.  Dzieci wiedzą na czym polega Kodeks Przedszkolaka, do czego służy i przestrzegają go.  Kodeks umieszczony jest w widocznym miejscu w każdej grupie wiekowej.

Grupa dyskusyjna rodziców Słoneczek: link do google groups

Archiwum grupy:

„Mali konstruktorzy” - rozwijanie wyobraźni przestrzennej, doskonalenie czynności manipulacyjnych - mała motoryka.

Zabawy kolorem przy muzyce Vivaldiego „Cztery pory roku - Jesień” z wykorzystaniem techniki kolage - „Prawo do posługiwania się rękami„. Zachęcanie do działań plastycznych na dany temat podczas słuchania utworów muzyki poważnej. Utrwalanie kolorów związanych z dana porą roku. Łączenie znanych technik malowanie (stemplowanie), przyklejanie np: krepiny.

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego. Wycinanie po śladzie. Układanie historyjki składającej się z 3 obrazków. Przyklejanie w odpowiednim miejscu na kartce. Wymyślanie i rysowanie zakończenia do historyjki.

Pobudzanie wyobraźni plastycznej. Łączenie znanych technik: rysowania i malowania- stemplowania palcami - „Prawo do posługiwania się rękami”. Rozwijanie wyobraźni poprzez malowanie przy muzyce Vivaldiego z wykorzystaniem utworu „Cztery pory roku – jesień”.

„Kolory roku - JESIEŃ”- warsztaty plastyczne inspirowane dziełami sławnych malarzy. Utrwalanie kolorów i atrybutów jesieni.

Zachęcanie do rysowania na dany temat. Rozwijanie zdolności i doskonalenie umiejętności plastycznych , manualnych. Rysowanie i kolorowanie wg własnego pomysłu. Zwrócenie uwagi na rozplanowanie pracy na kartce i prawidłowy chwyt kredki.

„Co możemy zrobić z ziemniaka?” -eksperymentowanie, wielozmysłowy poznanie ziemniaka i mąki ziemniaczanej. Porównywanie mąki ziemniaczanej i zbożowej.

„Koszyk z owocami” - praca plastyczno - techniczna, utrwalanie wyglądu, nazw i kolorów owoców. Doskonalenie czynności graficznych i manualnych - kolorowanie, wycinanie, przyklejanie. Dbanie o estetykę pracy.

„Apolejka i jej osiołek” - oglądanie bajki z cyklu „Bajanie na ścianie” z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnej. Poznanie i rozbudzanie ciekawości starymi metodami projekcji filmów/bajek rysunkowych dla dzieci (bajki na rzutnik/projektor).

„Warzywa” - zabawa dydaktyczna - liczenie - utrwalanie - przeliczanie elementów, kształtowanie świadomości, że ilość nie zależy od sposobu liczenia. Porównywanie wyniku.

„Mój kolega, moja koleżanka” - praca plastyczna , doskonalenie umiejętności graficznych - rysowanie postaci ludzkiej.

Warsztaty prowadzone z pracownikiem Straży Miejskiej - utrwalanie wiadomości na temat bezpieczeństwa oraz numerów alarmowych 112, 997,999,998.

Wdrażanie do pracy zespołowej - „Prawo do posługiwania się rękami”

Rozbudzanie zdolności i umiejętności plastycznych. Utrwalanie kolorów podstawowych. Zachęcanie do wykorzystywania i łączenia kolorów krepiny - tworzenie własnej kompozycji - ZABAWY KOLOREM. Ćwiczenia mięśni palców.

Praca plastyczno- techniczna. Obrysowywanie dłoni, wycinanie, przyklejanie, ozdabianie.

Praca plastyczno- techniczna. Utrwalanie figur geometrycznych, doskonalenie posługiwania się nożyczkami - wycinanie po linii. Pobudzanie wyobraźni - układanie i nazywanie własnej kompozycji.